Connect with us

ACTUALITATE

DGASPC Gorj angajează în masă. Vezi AICI posturile disponibile

Postat acum

on

Se fac angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Astfel, instituția organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 1.  un post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Centrul dc zi – Novaci;
 2. un post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu – Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități „Scoarța”;
 3. un post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Tineretul” – Rovinari;
 4. un post corespunzător funcției contractuale de execuție de asistent social practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul in dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Rovinari” – Rovinari;
 5. un post corespunzător funcției contractuale dc execuție de asistent social practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți ..Valea Gilortului”;
 6. un post corespunzător funcției contractuale dc execuție dc masor la Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Târgu Jiu – Centrul de zi de recuperare pentru copii Cu dizabilități Târgu Jiu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog practicant:
  • absolvent(ă) cu studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă dc licență în domeniul Psihologic;
  • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și fracționarea Colegiului Psihologi Lor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consihere psihologică, treapta de specializare/competență practicant;
  • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog.
 • asistent social practicant:
  • absolventă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;
  • posesor(oare) de aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – treapta de competență practicant;
  • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social.
 • masor:
  • absolventă) cu studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • posesor(oare) de diplomă/certificat de absolvire cura de masor;
  • vechime în funcția de masor de minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2021, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 iunie 2021: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, din Târgu Jiu, Str. Şiretului nr. 24, judeţul Gorj, telefon 0253/212.518

Publicitate
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Video: Salariat al Primăriei Târgu Jiu, fără mască în autobuz!

Postat acum

on

De către

Un angajat al Primăriei Târgu Jiu a fost surprins de un călător într-un mijloc de transport al Transloc, cu masca sub barbă. Călătorul susține că, tot timpul, respectivul angajat călătorește în mijloacele de transport în comun în aceiași manieră, dar nimeni nu îl sancționează.

Continuă să citeşti

ACTUALITATE

Salarii mai mari în pandemie

Postat acum

on

De către

Românii au avut salarii mai mari în pandemie, conform datelor unei platforme de recrutare online. Anul trecut, lefurile au înregistrat creșteri, în aproape toate domeniile, iar numărul locurilor de muncă a crescut și el cu 25%, față de 2020. Jumătatea dintre joburi s-au adresat specialiștilor care fac muncă de birou. Datele au fost publicate de platforma online de joburi, BestJobs. Salariile au înregistrat creșteri de 16% în IT și 31% în vânzări și marketing. Prin intermediul platformi de recrutare au fost înregistrate 1,8 milioane de aplicări pentru diferitele joburi postate de angajatori.

 

Continuă să citeşti

ACTUALITATE

Peste 160.000 teste Covid au ajuns, azi, în școlile din Gorj

Postat acum

on

De către

O nouă tranșă de teste de salivă a fost distribuita școlilor din județul Gorj. 163.800 de teste au ajuns la unități, care le vor da părinților, urmând că testarea sa fie efectuata miercuri. „În această dimineață au fost distribuite la sediul ISJ Gorj teste pentru toate scolile. Acestea vor intra în posesia elevilor marți, iar testarea se va face miercuri dimineata”, a transmis șefa Inspectoratului Școlar Gorj, Dana Constantinescu.

Continuă să citeşti
Publicitate

Abonează-te

CURS VALUTAR